fbpx

Hibák a tesztfeladatokban

27 jan Szerző: magyartanar

Hibák a tesztfeladatokban

Hibák a tesztbenSajnos olykor előfordul, hogy egy-egy feladatlapba vagy annak megoldó kulcsába hiba kerül. A magyar nyelvi felvételi feladatlapok eddig kevésszer tartalmaztak hibát.

Egyeztetési hiba 2009-ben

A 2009. január 29-i feladatlap 8.e feladatában megjelent egy elég súlyos egyeztetési hiba, amit minden jóérzésű tanár aláhúzott volna egy dolgozatban: „Barátaink ítéletét is gyan_val kell fogadnunk, ha kedvezők ránk nézve.” Kiváló lenne példamondatnak egy nyelvhelyességi hibák mérésére szolgáló feladatban. Sajnos mást mért, mint amit mutatott. Ítélet: egyes szám. Nyilvánvalóan egyes számban kéne állnia a feltételes mellékmondat ide kapcsolódó állítmányának is: kedvező. Helyesen tehát: „Barátaink ítéletét is gyan_val kell fogadnunk, ha kedvező ránk nézve.” Ennek a mondatnak a kapcsán nincs ok gyanúra az ítéletet illetően. Az eset valószínűleg azért nem vert fel port, mert nem volt ráhatása a pontokra. Valószínűleg a legtöbben észre sem vették.

Ezt követően sokáig nyugalom honolt a tesztek hibafrontján.

Feladat és javítási útmutató összhangjának hiánya 2019-ben

A 2019.01.19-i feladatlap 9.a feladatában az egyik szövegértési feladat kiírása nem volt teljesen egyértelmű, illetve nem volt teljesen összhangban a javítási útmutatóval. A feladat a megadott versben és prózai szövegben is szerepelő két információt kért a Luca-nappal kapcsolatban. Többen beírták, hogy pl. 1. nem volt szabad főzni, 2. nem volt szabad fonni. A javítási útmutató ezeket egy csokorba szedve egy információnak tekintette, a javító tanárok a kulcs alapján sorozatban vonták le a pontot a fenti válaszokat adóktól. Pedig könnyű belátni, hogy a példabeli válasz két információt tartalmaz: a sütés nem főzés, a főzés nem fonás. Különböző tevékenységekről van szó, tehát ez a példában két információ, az útmutató viszont egynek veszi.

Amikor a javítási útmutató nincs összhangban a feladattal, az minden javító tanár rémálma, ugyanis, a javító tanárnak elvileg a megoldó kulcshoz kell tartania magát. Ugyanakkor a feladat és a javítási útmutató összhangjának hiánya feladatkiadási hibának minősül, és a feladatkiadási hibából nem származhat hátránya a vizsgázónak. Ha pl. egy feladatnak több megoldása van, de a javító kulcsban nem szerepel a vizsgázó által leírt, egyébként helyes megoldás, a „jó, de sajnos, mi nem erre gondoltunk” elutasítás több, mint gyenge lábakon álló érvelés. Ilyen esetekben a vizsgázó (illetve a szülő) legjobban teszi, ha fellebbez, és fellebbezésében leírja ezt az indokot. Ebben az esetben az iskola vagy elfogadja a fellebbezést, (ha mer önállóan dönteni és/vagy nem akar további bonyodalmakat), vagy (Ki mit főzött, egye meg! – alapon) továbbküldi a fellebbezést a felettes fórumhoz, akinek (megfelelő szakértelem esetén) el kell fogadnia a fellebbezést, és jóvá kell írnia a pontot. Az ilyen esetek mindig kínosak, és további problémákat is felvetnek. A pont ugyanis mindenkinek járna, aki az adott megoldást írta be, azonban csak azok fogják megkapni, akik elég vehemensek voltak, és fellebbeztek. Ennek elkerülésére központilag kéne elrendelni, hogy a kérdéses feladatot hivatalból nézzék át újra a javítók, és a már megfelelő módon bírálják el. Olyan ez, mint amikor egy autógyár visszahív egy szériát gyári hiba miatt. Erre még nem láttunk példát a magyar nyelvi tesztek történetében, de talán más tesztekében sem.  Persze, a legjobb a hibátlan feladatlap, mert a hibásnak a rendszer minden résztvevője issza a levét.

Több hiba 2020-ban

Az idei nyolcadikos nyelvtan felvételi feladatlapban nem a Facebookon felkapott „kacskaringós” volt a fő gond. Az egy szakmailag hibátlan feladat, ami viszonylag egyszerű nyelvi kreativitással megoldható: csak addig kell részekre vagdosni a szót, amíg megérkezünk a megoldáshoz. Ó. Inkább azon érdemes elgondolkodni, miért is hördülnek fel sokan egy ilyen feladatnál. A felhördülésük inkább róluk szól, mint a feladat készítőinek szakmai munkájáról.

Viszont miközben évek óta panaszkodunk, hogy szólásaink ismeretében diákjainknak komoly restanciái vannak, most már azt látjuk, hogy  a tesztet összeállítók is hibáznak.

Hibás raghasználat – hibás szólás közlés

A 2.c feladatban a teszt „kimutatja a (foga) fehérét” (sic!) a felismerendő példában. Helyesen: fehérjét. Itt ugyanis az -a, e-, -ja, -je, birtokos személyjellel van dolgunk. Ugyanúgy, mint ahogy a közmondásban: Más rétje (más változatban: szomszéd) kerte, (helyesen: kertje) mindig zöldebb – és nem más réte. Érdekes szólásokat kapnánk ennek mintájára: A bolondát járatja (valakivel). (Helyesen: bolondját.) A csontaiban érzi a (hideg) időt. (Helyesen: csontjaiban.) A fű is alig nőtt ki a sírán. Helyesen: sírján.)

Lehet, nem könnyű szabály szerint megtanulni, hogy mikor a, -e, és mikor -ja, je, de a szólások egyik fontos jellemzője éppen az, hogy mindig változatlan formában használjuk őket. Tehát nem ízlés dolga, hogy réte vagy rétje.  Egy tesztnek viszont dolga, hogy hibátlanul tárja szólásainkat a tesztkitöltők elé. Idén több, mint 58.000-en töltötték ki ezt a tesztet.

Hibás toldalékfelismertetés

Ha ebben nézeteink nem egyeznek, azt még szembeötlőbben mutatja az 5. feladat. Bocsánat a szójátékért, de éppen a „nézet” szó jeleníti meg a problémát. Az 5. feladat utasítása szerint a -t toldalékot (így!) tartalmazó szavakat kell beírni a táblázat megfelelő helyére aszerint, hogy a -t toldalék (így!) képző, jel vagy rag a következő szavakban:  házat, nézet, nézte. (A feladat többi részét az egyszerűség kedvéért elhagyom, ugyanez másik három szóval, -i toldalékkal, hibátlanul.) A feladat remek lenne, csakhogy elcsúszik egy banánhéjon. (Talán több is az, mint banánhéj.)

A „házat” szó végén a legtöbben felismerték a tárgyragot. A „nézte” szóalakban is a múlt idő jelét (-t), de talán már kevesebben. Azonban a jobb nyelvtanosoknak kidudorodhatott a szeme a „nézet” szónál, ugyanis ebben nem szerepel -t toldalék! Ami szerepel, az az -at, -et műveltető képző, amit az egyetemi nyelvtankönyv példaként is említ ekképpen:

„Gyakori, termékeny műveltető képző:
-at, et, -tat, -tet:
Többnyire valódi műveltető igéket képez. Az -at, -et változatot főleg egytagú igetöveken találjuk: ad-at, ír-at, fest-et, néz-et, ugr-at;” (Bencédy-Fábián-Rácz-Velcsovné: A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó Budapest, 1968. 126.)

Ez a helyzet, ha a feladatbeli nézet szót igeként értelmezzük. Azonban főnév is lehet, mondhatnák joggal a feladatlap összeállítói. Pl. Egyeznek nézeteink. Sajnos azonban ezzel sem járunk jobban, ugyanis ekkor az előbb látott képzővel azonos alakú eredményképző követi a „néz” igetövet, és ennek a képzőnek a jelentése a cselekvés, történés eredménye, (néz-et, ír-irat, váj- vájat, vág-vágat (mindkettő pl. bevágás/alagút bányában) és ez is -at, -et, tehát a képző itt sem a -t!

Nyelvünkben a -t toldalék így leírva a magában álló -t toldalékot jelenti, nem egy toldalék részét, és képzőként a következő lehet:

-t – befejezett melléknévi igenév képzője mássalhangzó után: megírt levél, elbóbiskolt portás

-t – igéből igét képző, okozást vagy valamilyen állapotba juttatást fejez ki. Gyakran járul -an,-en mozzanatos jelentésű hangutánzó és hangulatfestő igékhez: serken-t, csöppen-t, dobban-t, robban-t, durran-t. Pl. Szemcseppet csöppent a szemébe. Nagyot dobbant a lábával. Felrobbantja a hidat. Stb. De semmiképpen sem „nézet”.

-t jelentése lehet még elvont cselekvés, történés megnevezésén kívül több esetben a cselekvés eredménye is. Ilyenkor a származékok rendszerint választékos vagy népies hangulatúak, és általában személyragos alakban fordulnak elő, ezenkívül gyakran járul hozzájuk viszonyrag vagy képző is: lé-t, té-t, járt-á-ban, kel-t-é-ben, röp-t-é-ben, nyug-t-a, pl. Nyugtával dicsérd a napot! A személyragos és személyragtalan alakok között jelentéskülönbség is lehet: napkel-et (égtáj), napkel-t-e (időpont).
Ez sem a „nézet”.

„Fülembe még ősmagyar dal rivall”?

A „Javítási-értékelési útmutató” nemes egyszerűséggel besorolja a képzőkhöz, vagyis szerinte a „nézet” szóban a -t képző szerepel, nem az -et. Ez teljesen helytelen. Az iskolai gyakorlatról megkérdezett nyelvtörténész kollégánk szerint „ma az iskolákban is mindenütt -at, -et főnévképzőt illetve műveltető igeképzőt tanítanak, ugyanis az eredetileg magában álló -t képzőhöz az -a -e előhangzó csatlakozott. Ez a hangzóváltozás már az ősmagyar kor végére lezajlott.”

A hiba kezelése

Valójában az oldotta volna meg a feladatot hibátlanul, aki üresen hagyta volna a képző rovatot. Csakhogy a feladat készítői („Ha már lúd, legyen kövér!”) a feladatot megfejelték azzal az instrukcióval, hogy „Minden betűt csak egy helyre írhatsz.” A feladat ezzel azt sugallja, hogy minden cellába egy betűt kell beírni. A diákok aztán ezt meg is tették. Nem lenne baj egy trükkös feladat, ha a mögötte álló grammatika helyes lenne.

A javító tanárok az eddigi tapasztalat szerint kivétel nélkül a javítókulcsot automatikusan (Szolgai módon? Gondolkodás nélkül?) alkalmazva javították a feladatlapokat. Így végül az járt jól, aki kizárásos alapon oldotta meg a feladatot: felismerte a tárgyragot: „házat”, a múlt idő jelét: „nézte”, és amikor mindezen túl volt, akkor már a rendszerkényszer alapján beírta a maradék üres helyre a „nézet” szót, akármi is volt a nézete a -t képzőről, ha volt egyáltalán.

Kíváncsi vagyok, mi történne, ha valaki megfellebbezné ezt a feladatot. Magam részéről mindenkinek ezt javaslom. Vajon visszahívják a „gyári hibás” szériát?

Magyar nyelvtan felkészítő
Heti magyar nyelvtan felvételi előkészítő 6. osztályosoknak
Részletek
Magyar nyelvtan felvételi előkészítő
Magyar nyelvtan felvételi előkészítő 8. osztályosoknak
Részletek
Érettségi felkészítő
Magyar érettségi felkészítő folyamat (közép szint)
Részletek
Emelt szintű érettségi
Magyar érettségi felkészítő folyamat (emelt szint)
Részletek
Nyelvtan felvételi
Szuperintenzív nyelvtan felvételi előkészítő 6. osztályosoknak
Részletek
Nelvtan felvételi teszt
Szuperintenzív nyelvtan felvételi felkészítés 8. osztályosoknak
Részletek
Zárókő nyelvtan felkészítő
Szuperintenzív nyelvtan felvételi felkészítés 8. osztályosoknak – Zárókő_8
Részletek
Zárókő magyar felkészítés
Szuperintenzív nyelvtan felvételi felkészítés 6. osztályosoknak – Zárókő_6
Részletek
Verselemzés
Verselemzés az érettségin
Részletek
Próza, dráma
Próza, dráma és egyéb szövegek az érettségin
Részletek
Call Now Button